بازدید از کارخانه سویا ایزوله برند یوانگ به عنوان تامین کننده اصلی سویا ایزوله سوپلایر فود صورت گرفته. لازم به ذکر است این بازدید در جهت اهداف سوپلایر فود که همان اطمینان از کیفیت محصولات وارداتی این مجموعه بوده. ضمن نمونه برداری در هنگام تولید از گرید محصولی که این مجموعه وارد میکند و به […]

ادامه مطلب

فروش سویا ایزوله: سویا ایزوله یک ماده اولیه غذایی به صورت پودر خشک است که از سایر اجزای سویا جدا شده و از 90 تا 95 درصد پروتئین و تقریبا بدون کربوهیدرات و  چربی تشکیل شده است. سویا مهمترین منبع غذایی ایزوفلاون است. اثرات فارماکولوژیک سویا شامل کاهش سطح هموسیستئین، مهار تجمع پلاکتها، کاهش فشار خون، […]

ادامه مطلب